Algemene voorwaarden

Op zoek naar de algemene voorwaarden en privacy policy van de webshop? Kijk hier.

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
1.2 Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Deugd Media om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
1.3 Werkzaamheden
Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Deugd Media ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
1.4 Offerte
Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
1.5 Concept
Onder concept wordt verstaan: een product-/dienstbeschrijving en/of een visualisatie (een schets, script, tekening, model, prototype of ontwerp) waarin inhoud, vorm en/of functionaliteiten dusdanig zijn vastgelegd dat een beeld wordt gegeven van het potentiële eindproduct en/of de dienst én van de positionering hiervan in de markt.
1.6 Eindproduct
Onder eindproduct wordt verstaan: het definitieve eindproduct zoals vooraf gedefinieerd. Dit kan in de vorm van een of meerdere foto’s zijn, een of meerdere video’s, een advies, dienstverlening, etc.

Artikel 2 Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Deugd Media gesloten overeenkomsten. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door Deugd Media schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.
2.2 Offertes en opdrachten
Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen geen wijzigingen ondergaan zolang de geldigheid strekt en overeenkomt met de reeds gestelde wensen en eisen. Bij meerwerk wordt altijd eerst een opdracht en prijsherziening overeengekomen alvorens aanvang van de meer-werkzaamheden. De aangeboden/gepresenteerde offerte voorstellen zijn steeds vrijblijvend en kunnen in eerste instantie slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aangeboden offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien de wederpartij de offerte niet binnen aangegeven termijn accepteert dan wel duidelijke interesse voor het aangebodene heeft getoond.
2.3 Prijzen
Standaard zijn alle prijzen exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in een offerte of opdracht overeenkomst.
2.4 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Deugd Media een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, zoals het maken van opnames, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Deugd Media eerst nadat deze schriftelijk door Deugd Media zijn bevestigd.

Artikel 3. Annulering, verplaatsing en No show

3.1 Opzegging door de Deugd Media
Deugd Media heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3.2 Verplaatsingsrecht
Afgenomen Deugd Media diensten en producten zijn tot 48 uur vóór video opname of fotoshoot éénmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere locatie en/of tijdstip tot 6 maanden na opdrachtbevestiging. Indien er door deze verplaatsing toch sprake is van extra kosten (bijvoorbeeld doorbelaste annuleringskosten van derde partijen) worden deze kosten in rekening gebracht. Na 48 uur geldt er geen verplaatsingsrecht meer en is de overeengekomen opdracht bindend. Mocht de eerder verplaatste video opname of fotoshoot nogmaals verplaatst worden dan is Deugd Media gerechtigd eigen kosten hiervoor in rekening brengen.
3.3 No show policy
Voor Deugd Media opnames geldt een No show policy: Indien opdrachtgever niet conform afspraak aanwezig is op de door hem/haar gekozen locatie en/of tijdstip, dan geldt een no show fee van 50% van het factuurbedrag.

Artikel 4 De uitvoering van de overeenkomst

4.1 Uitvoeren opdracht
Deugd Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Deugd Media de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
4.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdig en juist advies en/of levering door Deugd Media mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen aan Deugd Media. Bij niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door de opdrachtgever is Deugd Media gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, onverminderd de verplichtingen van opdrachtgever.
4.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Deugd Media op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Zo nodig kan Deugd Media namens de opdrachtgever offertes van de in te schakelen derden aanvragen. Voor zover aan het verstrekken van deze offertes kosten verbonden zijn, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
4.4 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste geschreven- en of visuele concepten, scripts, modellen, prototypes of het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Deugd Media dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
4.5 Termijn van levering
Een door Deugd Media opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een indicatieve strekking. Deugd Media is, ook bij een uitdrukkelijk opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
4.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren, anders dan ten behoeve van drone video/foto opnames, niet tot de opdracht van Deugd Media. Opdrachtgever dient daartoe zelf het nodige te (laten) doen.
4.7 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Deugd Media te worden meegedeeld. Na het verstrijken van genoemde termijn vervalt elke aansprakelijkheid van Deugd Media ter zake.

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Deugd Media. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie of enige andere handeling, dan is uitsluitend Deugd Media daartoe bevoegd.
5.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
5.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Deugd Media te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Deugd Media in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
5.4 Eigendom bij Deugd Media
De in het kader van de opdracht door Deugd Media tot stand gebrachte geschreven- en of visuele concepten, scripts, tekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, programmatuur, eindproducten en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Deugd Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever of derden dienen deze materialen en/of bestanden, onverwijld op eerste verzoek en steeds uiterlijk bij einde overeenkomst te retourneren.

Artikel 6 Gebruik en licentie

6.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Deugd Media verkrijgt hij een non exclusieve licentie tot het gebruik van het concept en/of eindproduct voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het concept en/of eindproduct, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
6.2 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Deugd Media veranderingen in de voorlopige concepten, definitieve concepten en eindproducten aan te brengen.
6.3 Eigen promotie
Deugd Media heeft de vrijheid om concepten en eindproducten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie en daarmee op te nemen in haar eigen openbare portfolio en YouTube video’s.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betalingsverplichting
Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn van veertien dagen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Deugd Media nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Deugd Media gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien Deugd Media als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 750,-.
7.2 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan Deugd Media verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare deelfacturen of voorschotten, die hij aan Deugd Media heeft verstrekt.
7.3 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
7.5 Deelfactuur en voorschot
Het is Deugd Media gerechtigd om een deelbetaling van 50% van de offerte waarde te vragen indien de overeengekomen opdracht meer dan €2000,- in absolute waarde bedraagt. Een deelbetaling voorstel wordt altijd kenbaar gemaakt middels een offerte voorstel.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Het is Deugd Media gerechtigd om deze gemaakte kosten te bepalen evenals de schadevergoeding hierover.
8.2 Ontbinding overeenkomst door Deugd Media
Indien de overeenkomst door Deugd Media wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Deugd Media redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Het is Deugd Media gerechtigd om deze gemaakte kosten te bepalen evenals de schadevergoeding hierover.
8.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Deugd Media op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het deel van de offerte overeenkomst waarde welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. Mocht opdrachtgever binnen een periode van 4 weken voor aanvang van de opdracht de overeenkomst/opdracht beëindigen dient de opdrachtgever 50% van de offerte overeenkomst waarde te betalen.
8.4 Faillissement
Zowel Deugd Media als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij dan wel indien de opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten op enige andere wijze beëindigt.
8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde concepten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 9 Vrijwaringen

9.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik concept en/of eindproduct
De opdrachtgever vrijwaart Deugd Media of door Deugd Media bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.2 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Deugd Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid
Deugd Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen.
c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het concept en/of eindproduct of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
10.2 Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
10.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
10.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Deugd Media is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.
10.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Deugd Media jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. Deugd Media heeft het recht om alle opname materialen te mogen bewaren en op te nemen in het openbare Deugd Media portfolio tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Deugd Media gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
11.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
11.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Deugd Media en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Deugd Media en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Deugd Media is gevestigd, tenzij Deugd Media er voor kiest het geschil bij een andere rechter aanhangig te maken.

Bijgewerkt in November 2020, namens Deugd Media,
Matthijs de Deugd

Typfouten voorbehouden

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.